Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Публично обсъждане 19.2/2 2.2.3-4 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “

СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ представя за обсъждане Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2/2 2.2.3-4 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“  включена в СВОМР на СНЦ МИГ Аврен-Белослав“ включена в СВОМР на СНЦ МИГ Аврен-Белослав“ от  стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Аврен-Белослав.

Обява
Условия за кандидатсване
Документи към условия за кандидатстване
Условия за изпълнение и докумнети към тях

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 22.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.
 
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Условията за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.