Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Публично обсъждане 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване ...

След съгласуване с УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ представя за обсъждане Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ включена в СВОМР на СНЦ МИГ Аврен-Белослав“ от  стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ „Аврен-Белослав“.
 
1. Условия за кандидатстване
2. Условия за кандидатстване - приложения
3. Проект на Обява за обявяване на процедурата за прием на проектни предложения

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 3.05.2019 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.