Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Публично обсъждане 19.2/6.4

СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярко 19.2/6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“  от  Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Аврен-Белослав.
 
1. Проект на обява за процедура по мярка 19.2/6.4
2. Условия за кандидатстване
3. Условия за кандидатстване - приложения за попълване
4. Условия за кандидатстване - приложения за информация
5. Условия за изпълнение
6. Условия за изпълнение - приложения

 
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 31.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com
 
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.