Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Публично обсъждане 19.2/7.2

СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Аврен-Белослав.
 
1. Условия за кандидатстване
2. Условия за кандидатстване - приложения
3. Условия за изпълнение и приложенията към тях
4. Проект на Обява за обявяване на процедурата за прием на проектни предложения
 
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 01.06.2018 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com
 
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.