Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Асоциация "Българска национална Лидер-мрежа"

18.12.2016


След проведено Общо събрание на Асоциация "Българска национална Лидер-мрежа", бяха приети много нови членове, в това число и СНЦ "Места инициативна група Аврен - Белослав". Направиха се промени в Устава, избра се нов УС, както и нов Председател на УС, в лицето на г-н Лучко Македонски, представляващ ,„МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“. Предстои пререгистрация в съда.