Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ВТОРА ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА

12.04.2016

След успешното провеждане на първата работна среща, на 12.04.2016 г. последва провеждането на Втора еднодневна работна среща. Пенсионерския Клуб в с. Царевци, посрещна заинтересованите представители на местното население и екипа представящ проекта от Община Аврен, като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Консултирането с местната общност и обсъждане на възможностите за развитие на потенциала на бенефициентите, чрез разработването на многосекторната Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Воденo от общностите местно развитие е основната цел, която води до повишаване качеството на информираността и капацитета на участниците, представители на заинтересованите страни, за етапите на стратегическото планиране и насърчаване включването на всички заинтересовани страни в дейностите по проекта и последващото изпълнение на заложените приоритети, стратегии и цели за развитие на региона.

Предоставените на общността информационни и рекламни материали, проведените до момента срещи, конференции, семинари и консултации подпомагат идентифицирането на потребностите на местното население, като основен акцент в разработване на Стратегията, предполагаща развитие на сектори от икономиката, които да доведат до прилагането на интегрирани и многосекторни политики за местно развитие основани на характеристиките на селските райони.