Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Втора информационна конференция

07.03.2016

КРЪГ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕ ПРОВЕДЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ АВРЕН И БЕЛОСЛАВ
 
На 29.02.2016 г. и 07.03.2016 г. се проведоха информационни конференции на територията на община Аврен и община Белослав, Област Варна на тема „Учредяване на МИГ Аврен – Белослав и възможности за финансиране на многофондовата стратегия 2014 – 2020г.“  по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз.
На конференциите присъстваха представители на всички заинтересовани страни. Представени бяха възможностите за изграждане на партньорство при създаването на МИГ Аврен – Белослав, подготовката за изготвяне на Стратегията, финансирана по повече от един фонд по подхода ВОМР. За да се оползотвори оптимално потенциала на територията, на присъстващите бе пояснено, че е необходимо чрез попълване на анкетни карти те да изразят техните идеи и намерения, които ще спомогнат за процеса на стратегическо планиране и бъдещото прилагане на стратегията.
На всички участници бяха раздадени информационни материали.