Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

19.02.2016

На 19.02.2016г. в Заседателна зала „Просвета “, с. Аврен, община Аврен, Област Варна се проведе втория информационен семинар на тема „Процес на създаване и учредяване на МИГ Аврен – Белослав и възможности за финансиране на многофондовата стратегия 2014 – 2020г.“ за популяризиране процеса на разработка на стратегията по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз на територията на Община Аврен, Област Варна.

Представен бе подходът Водено от общностите местно развитие: начин на прилагане, особености на многофондовото финансиране, както и основните цели на подготвителната мярка – придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014-2020 г.; информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегията по подхода ВОМР; подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или с многофондово финансиране /ОПИК, ОС, РЧР, НОИР/.

Идентифицираните по време на срещите потенциални бенефициенти и заинтересовани участници бяха информирани и за последващите събития и обучения, които предстоят.