Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

В с. Приселци, община Аврен се реализира проект за повишаване на конкурентоспособността и създаван

18.03.2021

????????????????В с. Приселци, община Аврен се реализира проект за повишаване на конкурентоспособността и създаване на местен бизнес на територията на МИГ „Аврен-Белослав“, чрез предприемачество в областта на културните и творчески индустрии.????????????????

Днес, 18.03.2021 г., екипът на СНЦ „МИГ Аврен – Белослав“, представляван от Изпълнителния директор инж. Николинка Димова и експерта по прилагане на СВОМР – Иванка Йорданова, извърши посещение на място на Бенефициента „Дигитален Архив“ ООД в с. Приселци, община Аврен, във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на конкурентоспособността и създаване на местен бизнес на територията на МИГ „Аврен-Белослав“, чрез предприемачество в областта на културните и творчески индустрии“ , финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., мярка 19.2/2-2.1.3-2 BG16RFOP002-2.041 МИГ Аврен-Белослав „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“.
Основната цел на проектното предложение е в съответствие със стратегическата цел на СВОМР на МИГ “Аврен – Белослав” за устойчиво развитие на местната икономика, основано на собствения потенциал и териториална идентичност, насърчаване на иновационната активност, стимулиране на растеж и заетост за по-добро качество на живот.
В рамките на проектното предложение е предвидено закупуването на техника за осъществяване на процеса по дигитализация и предоставяне на услугата „дигитализация“ на институциите, отговорни за съхраняване и опазване на културното и историческо наследство.
Създадена е електронна страница https://www.digital-arch.com/. Същевременно предприятието ще предлага услуга по представяне на това културно и историческо наследство чрез визуализацията на електронните копия на широкомащабни носители, използвани в сценичното изкуство, декори, изложби и др.
Услугата „Дигитален архив“ е съвременен, без аналог начин за съхраняване за дълго време и в удобна форма на архив от документи и книжнина. Услугата е бърза, предвид технологията, която се използва с минимален разход на материални и човешки ресурси, пространство и време.
Изпълнението на проекта способства за внедряване на нови технологии, свързани със запазване на исторически и културни артефакти, съдържащи се в книги, както и осигуряване на достъп на гражданите до тях, чрез иновативен подход.
В момента е обхваната територията на Аврен, където е ситуиран КК „Камчия“, в защитена природна местност. При реализацията на проектното предложение, предстои промотирането на забележителностите, културното и историческо наследство, което ще способства за развитието на туризма на цялата територия на общините Аврен и Белослав, което е една от основните цели залегнали в приоритетите на Стратегията на МИГ.
Общата стойност на проекта е 386 799,94 лв. При реализацията му, се предвижда създаване на едно работно място.
Очаква се финалното изпълнение на проекта да бъде приключено до края на 2021 година.