Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – БЕЛОСЛАВ и АВРЕН

07.07.2020

На 06.07.2020 г. и 07.07.2020 г. в гр. Белослав и с. Аврен, екипът на Местна инициатвна група „Аврен - Белослав“ проведе двудневна среща по обявен прием в ИСУН, по Оперативна програма „Развитие на селските райони“, процедура BG06RDNP001-19.412 МИГ Аврен-Белослав  19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Срещата бе водена от инж. Николинка Димова – Изпълнителен директор на МИГ, която детайлно прадстави насоките за кандидатстване по отворената процедура към настоящия момент. В хода на проведената дискусия, участниците получиха изчерпателни отговори на своите въпроси. На информационните срещи присъстваха представители на общини и НПО. Присъстващите на срещата бяха призовани да споделят своите идеи и желанието си за кандидатстване с проекти към МИГ. По време на срещата взеха участие: Председателя на УС на МИГ - Деница Тодорова и Експерта по прилагане на СВОМР – Иванка Йорданова.