Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Информационни дни по мерки 19.2/4.1 и 19.2/7.2 от СВОМР

16.10.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 С настоящото съобщение, Ви уведомяваме за предстоящото провеждане на информационнни дни във връзка с отворени процедури за кандидатстване по мерки от Стратегията за водени от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Аврен-Белослав"

Информационните дни по процедура BG06RDNP001-19.103 по мярка 19.2/4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще се проведат на 29.09.2018 г.  от 11:00 часа в  Заседателна зала при Общинска администрация -  Белослав, 30.10.2018 г. от 11 часа в с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен;
Информационните дни по процедура BG06RDNP001-19.052 по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще се проведат на 29.09.2018 г.  от 10:00 часа в  Заседателна зала при Общинска администрация -  Белослав, 30.10.2018 г. от 10 часа в с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен;

ОЧАКВАМЕ ВИ!
ЕКИПЪТ НА СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"