Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

26.06.2020

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ Аврен – Белослав“ - инж. Николинка Димова и Експерта по прилагане на Стратегия за ВОМР – Иванка Йорданова, взеха участие в работна среща на Местните инициативни групи от страната с представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) и Държавен фонд „Земеделие“, провела се на 25-ти и 26-ти юни 2020 г. в гр.Разлог.

На срещата бяха обсъдени както важни въпроси и проблеми при прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“, така и визията на МИГ и Управляващите органи за следващия програмен период 2021-2027 г.