Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА НА ВОМР - БЪЛГАРИЯ - РУМЪНИЯ

08.10.2020

            СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“ взе участие в международна конференция по прилагане на подхода ВОМР, проведена от 5 до 8 октомври 2020 година на територията на България и Румъния. Първите два панела на конференцията бяха проведени на територията на Румъния, като бяха обсъдени подходът ВОМР в рамките на стратегията „от фермата до трапезата“ и „Smart Villages“ (умни селища). Трети и четвърти панел на конференцията се проведоха на територията на България, к.к Албена. Конференцията стартира с официално приветствие от г-жа Десислава Танева – Министър на земеделието, храните и горите и г-н Васил Грудев – Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. По време на трети и четвърти панел беше обсъден подхода ВОМР в рамките на иновациите и дигитализацията. Осъществена бе конферентна връзка с г-н Михаел Пилке – н-к отдел  F3, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК, с г-н Клайв Пекам от Европейската мрежа за развитие на селските райони – иновации и дигитализация на ниво ЕС и с г-н Радим Сръсен от Европейски комитет на регионите за Бъдещето на ВОМР.
             Участие в конференцията на територията на България, к.к Албена, взеха Деница Тодорова – Председател на УС на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“, Николинка Димова – Изпълнителен директор на МИГ и  Иванка Йорданова – Експерт по прилагането на СВОМР.