Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Местна инициативна група с изнесен офис в гр. Белослав, община Белослав

27.04.2018

През месеците май и юни предстои да бъдат проведени обучения за местни лидери от стопанския сектор от общините Белослав и Аврен относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по Стратегия „Водени от общностите местно развитие“ /СВОМР/ на СНЦ „Местна инициативна група Аврен - Белослав“. На вниманието на всички заинтересовани страни ще бъдат представени и разискани правила, процедури и начините за кандидатстване чрез информационна система за управление и наблюдение /ИСУН/ по следните програми – ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – ОПИК 2014-2020, Програма за развитие на селските райони /ПРСР 2014-2020/ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ – ОПРЧР 2014-2020.

Следете официалната интернет страница на СНЦ „Местна инициативна група Аврен - Белослав“ http://mig-avren-beloslav.com/ за датитите и местаната на провеждане на обученията.

Всяко заинтересовано лице, също така, може да получи информация, както на посочените телефони на МИГ, така и на място вече и в изнесения офис на МИГ Аврен – Белослав, находящ се в гр. Белослав – ул. „Гебедже“ № 8, за консултиране с експертите по прилагане на СВОМР.

ОЧАКВАМЕ ВИ!