Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

МИГ Аврен – Белослав готов със Стратегията за местно развитие

14.07.2016

        На свое Общо събрание СНЦ „Местна инициативна група Аврен- Белослав“ одобри проект на Стратегията за местно развитие на територията на общините Аврен и Белослав за периода 2016-2020 г.. Това съобщиха за Радио „Фокус” - Варна от пресцентъра на община Белослав.
„Главната цел на стратегията е повишаване качеството на жизнената среда, на конкурентоспособността на местната икономика, осигуряване на балансирано и устойчиво местно развитие. Това изисква да бъдат приложени интегрирани мерки за развитие на бизнес и предприемачество, изграждане и обновяване на туристическа и публична инфраструктура, осигуряване на повече възможности за трудова реализация и социално включване“ ..., подчерта зам.-кметът на община Белослав Светла Колева, която е и председател на Управителния съвет на МИГ Аврен – Белослав.
Стратегията на Местната инициативна група е разработена в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., с водещ партньор община Аврен. В обхвата на стратегията са включени мерки и дейности от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Към края на този месец предстои местната инициативна група да подаде своето Заявление за одобрение за финансиране на Стратегията ВОМР пред Министерството на земеделието и храните при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.