Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

МEСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕН

18.04.2017

На 18.04.2017 година, в сградата на Министерство на земеделието и храните, Председателят на СНЦ „Местна инициативна група „Аврен - Белослав“ - инж. Светла Колева подписа Споразумение за изпълнение на Многодондова Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г .
Одобреният общ бюджет на Стратегията за ВОМР на СНЦ ”МИГ Аврен - Белослав” е 6 376 005, 80 лева.
Финансирането на Стратегията за ВОМР ще се осъществява от: 
• Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г. в размер на 2 933 745, 00 лв; 
• Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. в размер на 1 486 430,00 лева; 
• Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”2014-2020 г. – 1 955 830,00 лева.
Срокът за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие е 30 септември 2023 година.
Във връзка с предстоящи новини, следете официалния информационен портат на Местна инициативна група Аврен - Белослав