Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ОБУЧЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ В БЕЛОСЛАВ И АВРЕН

21.08.2020

        От 17.08.2020 г. до 20.08.2020 г., в гр. Белослав и с. Аврен, се проведоха четири еднодневни обучения, организирани от СНЦ „Местна инициативна група Аврен – Белослав“,  на теми: Управление и отчитане на проекти, финансирани чрез ОПИК и Управление и отчитане на проекти, финансирани чрез ОПРЧР, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-44/ 19.04.2017 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии  за ВОМР” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансиран по ПРСР за периода 2014-2020 година, подкрепена от ЕЗФРСР.
         На обученията взеха участие представители на частния сектор, НПО и общинска администрация. В рамките на тяхното провеждане бяха обсъдени: напредъка в изпълнението на вече сключените договори, срещнатите проблеми при подготовката на отчитането и тяхното преодоляване.