Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

28.04.2016

На 28.04.2016 г. в зала „Просвета” на Община Аврен и на 03.05.2016 г. в конфрентна зала към Община Белослав се проведоха Обществени обсъждания на Стратегията за „Водено от общностите местно развитие”. 
    Присъстващи на събитието на територията на Община Аврен бяха административния персонал на Общината, местни лидери, заинтересовани представители на местното население и екипа по проекта. Като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Община Аврен проведе дискусия, разясняваща възможностите за развитие на потенциала на бенефициентите, чрез разработения проект на многосекторна Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Воденo от общностите местно развитие.
    Г-н Манолов Кмет на Община Аврен посрещна и приветства присъстващите, като отново поздрави за добрата организация и заинтересованост на страните. Срещата продължи г-жа Стефанова Директор Дирекция „ИИП” към Общината. Тя подробно представи Стратегията за ВОМР и отново агитира членовете на МИГ-а да бъдат все така дейни и да се борят заедно за успешното реализиране на заложените цели и желания.
    На общественото обсъждане на Стратегията за ВОМР в Община Белослав присъстващи бяха ръководството и членове на МИГ Аврен – Белослав, както и представители на всички заинтересовани страни.
    Кмета на Община Белослав започна срещата и представянето на проекта на Стратегия. Приветства всички в залата и им благодари за добрата работа. Г-жа Деница Тодорова- Директор Дирекция „ИПСД” завърши успешното представяне на проекта на многосекторна Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Воденo от общностите местно развитие. Към края на този месец май предстои Стратегията за ВОМР да бъде приета на общо събрание на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав”.
    На всички присъстващи бяха предоставени информационни материали, изготвени съобразно обсъждането.