Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Община Аврен и Община Белослав с изготвена Стратегия за развитие на региона по Подхода Водено от общ

26.05.2016

Успешното приключиха дейностите по проект на Община Аврен по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, насочен към учредяване на Местно партньорство между общините Аврен и Белослав, НПО сектора и бизнеса. 
Проекта генерира заложените цели и резултати и към настоящият момент е учредено Сдружение с нестопанска цел „МИГ Аврен – Белослав“, разработена е многосекторна Стратегия за многофондово финансиране по Подхода Водено от общностите местно развитие, чието последващо финансиране , ще доведе до възможности за развитие на целия регион и повишаване качеството на живот и стандарт на местните жители на територията на двете общини, осигуряване на благоприятна среда за бизнес, осигуряване на работни места и облагородяване на региона като цяло. 
Смисъла и полезността на изготвянето на Стратегията, пада като фокус върху обединението на партньорите от трите сектора, които да допринесат за развитието на селските райони в Общините Аврен и Белослав за постигане на баланс между заложени приоритети и цели и ускоряване на растежа, увеличаване на заетостта и опазването на околната среда, чрез разгръщане на потенциала в детайли, всеки от своята сфера на действие.