Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

10.06.2020

По процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.412 МИГ Аврен - Белослав  19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ „Аврен - Белослав“ с един краен срок  за кандидатстване.
(публикувано на 10.06.2020 г.)

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ПРСР, обявява процедура  № BG06RDNP001-19.412 МИГ Аврен - Белослав  19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  
.Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:
както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/254211e9-dcaf-4363-9c15-815f27b2eb6e
Краен срок за кандидатстване: 10.09.2020 г., 17:00 часа