Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG06RDNP001-19.052

11.10.2018

Днес 11.10.2018 г. СДРУЖЕНИЕ “МИГ-АВРЕН-БЕЛОСЛАВ” обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.052 по Мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Условията за кандидатстване и приложенията към тях може да намерите на сайта на  СНЦ "МИГ Аврен-Белослав"  и в системата ИСУН.
Краен срок за подаване на проектни предложения:
15.01.2019 г., 16:30 часа