Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обява за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производ

27.07.2018

Днес, 27.07.2018 година МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентоспосбност 2014-2020" в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав    „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Условията за кандидатсване можете да изтеглите от тук:
Обява
Условия за кандидатстване
Документи към условия за кандидатстване
Условия за изпълнение

както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a870e98c-fd30-44cb-b0fa-ee03205a7ecf

Краен срок за подаване на проектни предложения: 06.10.2018 г. 17:00 ч.