Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПОКАНА

04.06.2020

 ПОКАНА
 
МИГ Аврен-Белослав, в качеството си на бенефициент по проект „Дигитални МИГ-ове“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-12 от 12.02.2020г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР ), има удоволствието, да покани всички заинтересовани страни на публично събитие, с цел информиране дейности по проекта.
 
Събитието ще се състои на 09.06.2020 година от 11 часа в зала Ритуална на НЧ „Съзнание 1926“ – гр. Белослав.
 
На събитието ще бъдат представени целите, дейностите и екипа на проекта.
  
Лица за контакт:
  • Деница Тодорова – Председател на УС на  СНЦ „МИГ Аврен – Белослав“; Тел.: +359 (0) 885 555 255, e-mail: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com;
  • инж. Николинка Димова – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Аврен – Белослав“; Тел.: +359 (0) 899 8801-301, e-mail: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com ;
  • Иванка Йорданова – Експерт по прилагане на СВОМР; Тел.: +359 (0) 988 901 231, e-mail: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com 
 
 
 
С УВАЖЕНИЕ,
 
ДЕНИЦА ТОДОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА 
СНЦ „МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ“