Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за информационен ден относно прием по Мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски д

07.09.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 С настоящото съобщение, Ви уведомяваме за предстоящото провеждане на информационен ден във връзка с текущия прием в ИСУН за проектни предложения по  Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони /ПРСР 2014-2020/ и предстоящия прием по Мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на Местна инициативна група „Аврен - Белослав“.

Информационния ден ще се проведе на 19.09.2018 г.  от 11:00 часа в  Заседателна зала при Общинска администрация -  Белослав.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
ЕКИПЪТ НА СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"