Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за информационни дни по Прием 2018 за отворени процедури по ОП

08.08.2018

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

            С настоящото съобщение, Ви уведомяваме за  информационни дни, които ще се проведат във  връзка с текущи приеми за проектни предложения по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", както следва:
 
Планирано обучение Дата Място
Информационен ден по обявени приеми за набиране на проектни предложение по процедури: BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ 27.08.2018 г.
10:00 часа
Гр. Белослав – заседателна зала при Община Белослав
Информационен ден по обявени приеми за набиране на проектни предложение по процедури: BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ 28.08.2018 г.
10:00 часа
с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен
 
 
При необходимост от предоставяне на допълнителна информация, не се колебайте да се свържете   с нас на следните телефони: 

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Седалище и адрес на управление: 
с. Аврен, П.К. 9135, област Варна, ул."Тодор Ноев" № 8
Изнесен втори  офис на МИГ на адрес: 
гр. Белослав, П.К. 9178, област Варна, ул. "Гебедже" № 8, ет. 2
e-mail: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com
Телефони за връзка:
Деница Тодорова - Председател на УС на МИГ - +359 (0) 885 555-255
инж. Николинка Димова - Експерт по прилагане на СВОМР - тел. +359 (0) 894 622-271
Иванка Йорданова - Експерт "Административни дейности" - тел. + 359 (0) 988 901-231