Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "МИГ АВРЕН- БЕЛОСЛАВ"

05.04.2018

СНЦ „МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ”
 
П  О  К  А  Н  А
Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Аврен - Белослав”,
На основание чл.24 ал.1 от Устава на   Сдружението, Управителния съвет   на  Сдружение  с нестопанска цел  „ Местна инициативна група Аврен - Белослав” свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе в понеделник  на 16.04.2018 г. от 09:30 часа, в сградата на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“, находяща се в.с Аврен – П.К. 9178, ул. „Тодор Ноев“ № 8, община Аврен, Област Варна. 
 
При следния      ДНЕВЕН    РЕД:
  1. Обсъждане и приемане критерии и методика за оценка към Условия за кандидатстване по мярка 19.2/2-2.2.3-3 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ към Стратегия на ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“.
  2. Обсъждане и приемане критерии и методика за оценка към Условия за кандидатстване по мярка 19.2/2-2.2.3-4 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ към Стратегия на ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“.
  3. Обсъждане критерии и методика за оценка към Условия за кандидатстване по мярка  19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ към Стратегия на ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“.
  4. Обсъждане и приемане на промени в Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ Аврен-Белослав“ във връзка с влизане в сила на Закона за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗИЗПЗП/и получено писмо от МЗХГ с техен изх. № 91-417 от 27.03.2018 г.
  5. Други.
 
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, в 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете  в офиса на МИГ  и на сайта на сдружението. Регистрация от 9 ч. пред Офиса на МИГ.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: ......../П/...................
                        /ДЕНИЦА ТОДОРОВА/