Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за общо събрание на членовете на СНЦ

22.05.2017

Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Аврен - Белослав”,
На основание чл.24 ал.1 от Устава на   Сдружението, Управителния съвет   на  Сдружение  „Аврен - Белослав” свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе в петък  на 09.06.2017г. от 13:00 часа в сградата на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“, находяща се в.с Аврен – П.К. 9178, ул. „Тодор Ноев“ № 8, община Аврен, Област Варна. 
При следния      ДНЕВЕН    РЕД:
Изменение Устава на СНЦ „МИГ  Аврен - Белослав“;
Взимане решение относно размера на членския внос;
Информиране за промяна на представляващия на Народно читалище „Искра“ – представител на нестопанския сектор в УС на Сдружението;
Приемане на годишен технически и  финансов отчет на Сдружение „МИГ Аврен - Белослав ”  за 2016г;
Приемане годишен доклад за дейността на сдружението, съгласно изискванията начл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, във връзка с представянето му пред Централен регистър на ЮЛНЦ за общественополезна дейност към Мининистерство на правосъдието, заедно с годишния финансов отчет.;
Приемане отчет за Дейността на УС.;
Други.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете  в офиса на МИГ  и на сайта на сдружението. Регистрация от 9 ч. пред Офиса на МИГ.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
                        /ИНЖ. СВЕТЛА КОЛЕВА/