Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦ МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ

24.02.2018

Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Аврен - Белослав”,
На основание чл.24 ал.1 от Устава на   Сдружението, Управителния съвет   на  Сдружение  „Аврен - Белослав” свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе в сряда  на 07.03.2018 г. от 09:30 часа в сградата на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“, находяща се в с. Аврен – П.К. 9178, ул. „Тодор Ноев“ № 8, община Аврен, Област Варна. 
При следния      ДНЕВЕН    РЕД:
  1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружение „МИГ Аврен - Белослав ” по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“.
  2. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2017 по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“.
  3. Предстоящи приеми на всички мерки, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Аврен - Белослав“.
  4. Приемане на годишен технически и финансов отчет на Сдружение „МИГ Аврен - Белослав ” за 2017 г.
  5. Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението, съгласно изискванията на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, във връзка с представянето му пред Централен регистър на ЮЛНЦ за общественополезна дейност към Министерство на правосъдието, заедно с годишния финансов отчет.
  6. Приемане на отчет за Дейността на УС.
  7. Вземане на решение за ползване на безлихвен заем.
  8. Приемане на бюджета на СНЦ „Местна инициативна група Аврен - Белослав“ за 2018 г.
  9. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, в 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете  в офиса на МИГ  и на сайта на сдружението. Регистрация от 9:00 ч. пред Офиса на МИГ.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: ...../п/........   
                        /ДЕНИЦА ТОДОРОВА/