Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за свикване на Общо събрание на МИГ "Аврен - Белослав" (20.07.2018 г.)

12.07.2018

СНЦ „МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ”
 
П  О  К  А  Н  А
Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Аврен - Белослав”,
На основание чл.24 ал.1 от Устава на   Сдружението, Управителния съвет   на  Сдружение  с нестопанска цел  „ Местна инициативна група Аврен - Белослав” свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе в петък  на 20.07.2018 г. от 09:30 часа, в сградата на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“, находяща се в.с Аврен – П.К. 9178, ул. „Тодор Ноев“ № 8, община Аврен, Област Варна. 
 
При следния      ДНЕВЕН    РЕД:
 
  1. Обсъждане и приемане на приоритетни критерии за оценка по мярка 19.2/4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“, приложими при класиране на проектни предложения с равен брой точки.
  2. Обсъждане и приемане на приоритетни критерии за оценка по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“, приложими при класиране на проектни предложения с равен брой точки.
  3. Обсъждане и приемане на приоритетни критерии за оценка по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“, приложими при класиране на проектни предложения с равен брой точки.
  4. Обсъждане и приемане на приоритетни критерии за оценка по мярка 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“, приложими при класиране на проектни предложения с равен брой точки.
  5. Други.
 
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, в 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
 
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете  в офиса на МИГ  и на сайта на сдружението. Регистрация от 9 ч. пред Офиса на МИГ.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: ......../П/...................
                        /ДЕНИЦА ТОДОРОВА/