Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за свикване на Общо събрание на МИГ Аврен - Белослав - 24.01.2020

14.01.2020

изх. № 2/14.01.2020 г.
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН – БЕЛОСЛАВ
ПОКАНА
Уважаеми колеги,
Свиквам Общо събрание на СНЦ „МИГ Аврен – Белослав”, което ще се проведе на 24.01.2020 г. /петък/ от 15:00 часа в сградата на Община Белослав, Заседателна зала, при следния
ДНЕВЕН РЕД: 
  1. Приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР)  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. на МИГ „Аврен –Белослав“ за 2019 година.
  2. Приемане на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Аврен –Белослав“ за 2019 година.
  3. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Аврен –Белослав” за 2019 година.;
  4. Приемане бюджета СНЦ „МИГ Аврен –Белослав” за 2020 година.
  5. Приемане на решение за размера на основната месечна работна заплата и допълнителните възнаграждения на служителите на МИГ „Аврен-Белослав“, назначени на  пълно работно време, в съответствие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 на МС от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка "Техническа помощ" и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" на програмата.;
  6. Информиране за промяна на представляващия на Народно читалище „Искра“ – представител на нестопанския сектор в КВО на Сдружението;

Вносител: Деница Тодорова – Председател на УС 
   
С УВАЖЕНИЕ,
 
ДЕНИЦА ТОДОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

*Поканата е публикувана на 14.01.2020 г.