Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за събития, свързани с подготовката на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

20.09.2023

Община Варна, в качеството си на водещ партньор и бенефициент, и община Аврен, в качеството си на партньор по проект BG06RDNP001-19.610-0104 „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна“, канят представители на всички заинтересовани страни от община Аврен и от следните населени места от община Варна: с. Звездица, с. Казашко, с. Константиново и с. Тополи, на събития, свързани с подготовката на СВОМР за програмен период 2023-2027 г., съгласно следния график:
ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА                                                                                                                                                                                                                                        по проект BG06RDNP001-19.610-0104                                                                                                                                                                                                        „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на            местна инициативна група Аврен-Варна“
Вид събитие Брой участници Дата и час на провеждане Място на провеждане
Дейност 0: Учредяване на СНЦ "МИГ Аврен-Варна"
1 Учредяване на                            СНЦ "МИГ Аврен-Варна" 31 09.10.2023
10:00
с. Аврен,                община Аврен читалище
Дейност 1. Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР
1 Информационна конференция за обявяване началото на изпълнението на проекта и окуражаване активното участие на населението в процеса за подготовка на Стратегията                    50 25.09.2023
10:00
с. Звездица,                община Варна кметство
2 Информационна конференция за обявяване началото на изпълнението на проекта и окуражаване активното участие на населението в процеса за подготовка на Стратегията                    50 25.09.2023
13:00
с. Аврен,                община Аврен читалище
1 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 26.09.2023
09:00
с. Бенковски
община Аврен читалище
2 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 26.09.2023
13:00
с. Здравец
община Аврен читалище
3 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 27.09.2023
09:00
с. Болярци             община Аврен читалище
4 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 27.09.2023
13:00
с. Равна гора
община Аврен читалище
5 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 28.09.2023
09:00
с. Близнаци
 община Аврен читалище
6 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 28.09.2023
13:00
с. Приселци
община Аврен читалище
7 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 29.09.2023
09:00
с. Добри дол
община Аврен
8 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 29.09.2023
13:00
с. Садово
община Аврен читалище
9 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 30.09.2023
09:00
с. Китка
община Аврен читалище
10 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 30.09.2023
13:00
с. Круша
община Аврен читалище
11 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 01.10.2023
09:00
с. Дъбравино
община Аврен пенсионерски клуб
12 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 01.10.2023
13:00
с. Юнак
община Аврен читалище
13 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 04.10.2023
09:00
с. Царевци
община Аврен пенсионерски клуб
14 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 04.10.2023
10:00
с. Казашка река
община Аврен читалище
15 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 04.10.2023
13:00
с. Синдел
 община Аврен пенсионерски клуб
16 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 04.10.2023
14:00
с. Тръстиково
община Аврен пенсионерски клуб
17 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 05.10.2023
09:00
с. Казашко
община Варна читалище
18 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 05.10.2023
13:00
с. Константиново
община Варна читалище
19 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 06.10.2023
10:00
с. Звездица
община Варна кметство
20 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 06.10.2023
13:00
с. Тополи
община Варна читалище
21 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 09.10.2023
13:00
с. Аврен
община Аврен читалище
1 Информационна среща/семинар за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 20 10.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство
2 Информационна среща/семинар за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 20 10.10.2023
13:00
с. Аврен,                община Аврен читалище
Дейност 2: Обучение на местни лидери и заинтересовани страни
1 Обучение на местни лидери и заинтересовани страни относно  подхода ВОМР, начина на работа, предимства от създаването и прилагането на Стратегия за ВОМР, начин на функциониране на МИГ 20 02.10.2023
09:00
с. Аврен,                община Аврен читалище
2 Обучение на местни лидери и заинтересовани страни относно  подхода ВОМР, начина на работа, предимства от създаването и прилагането на Стратегия за ВОМР, начин на функциониране на МИГ 20 03.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство
3 Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите 10 11.10.2023
09:00
с. Аврен,                община Аврен читалище
Дейност 4: Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията
1 Работна среща за консултиране подготовката на стратегията 10 07.10.2023
09:00
с. Тополи
община Варна читалище
2 Работна среща за консултиране подготовката на стратегията 10 07.10.2023
13:00
с. Аврен
община Аврен читалище
3 Информационна среща/семинар за консултиране с местната общност подготовката на стратегията 20 08.10.2023
09:00
с. Аврен,                община Аврен читалище
4 Информационна среща/семинар за консултиране с местната общност подготовката на стратегията 20 08.10.2023
13:00
с. Константиново                община Варна читалище
5 Информационна конференция за обществено обсъждане и съгласуване с местната общност на Стратегията за ВОМР                    50 12.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство
6 Информационна конференция за обществено обсъждане и съгласуване с местната общност на Стратегията за ВОМР                    50 13.10.2023
09:00
с. Аврен
община Аврен читалище
 
Дейностите се изпълняват от Община Варна в изпълнение на административен договор № РД50-140 от 20.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0104 „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна“ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).