Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за участие в информационни срещи

16.09.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:
 
Уважаеми госпожи и господа, 

МИГ Аврен-Белослав Ви кани,

да вземете участие в информационните срещи по предвидените приеми по  мерки от Стратегията на МИГ Аврен – Белослав финансирани по ОПИК съгласно актуализиран Индикативен годишен работен график за 2020 както следва:

- на 24.09.2020 г. от 11:00 часа в гр. Белослав – заседателна зала при Община Белослав;
- на 25.09.2020 г. от 11:00 часа в с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен