Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ - МАЙ И ЮНИ 2018

27.04.2018

Уважаеми госпожи и господа, 

през месеците май и юни предстои да бъдат проведени обучения за членовете на КВО и местни лидери от стопанския сектор от общините Белослав и Аврен относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по Стратегия „Водени от общностите местно развитие“ /СВОМР/ на СНЦ „Местна инициативна група Аврен - Белослав“. На вниманието на всички заинтересовани страни ще бъдат представени и разискани правила, процедури и начините за кандидатстване чрез информационна система за управление и наблюдение /ИСУН/ по следните програми – ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – ОПИК 2014-2020, Програма за развитие на селските райони /ПРСР 2014-2020/ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ – ОПРЧР 2014-2020.

Планираните дати и място на провеждане на от страна на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“  обученията са както следва: 
 
Планирано обучение Дата Място
Двудневно обучение на екипа и членове на КВО по процедурите за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ и правилата за оценяване на проекти по ПРСР 2014-2020 17.05 и 18.05.2018 г. гр. Белослав – заседателна зала на Община Белослав
Двудневно обучение на екипа и членове на КВО по процедурите за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ и правилата за оценяване на проекти по ОПИК и ОПРЧР 22.05 и 23.05.2018 г. Гр. Белослав – заседателна зала на Община Белослав
Организиране на двудневно обучениe на 20 местни лидери от стопанския сектор относно Възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване чрез ИСУН.  Двудневно обучение за минимум 20 души - местни лидери - ОПИК 29.05 и 30.05.2018 г. Заседателна зала при Общинска администрация  Аврен
Организиране на двудневно обучениe на 20 местни лидери от стопанския сектор относно Възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване чрез ИСУН.  Двудневно обучение за минимум 20 души - местни лидери – ПРСР 2014-2020 04.06 и 05.06.2018 г. Заседателна зала при Общинска администрация  Аврен
Организиране на двудневно обучениe на 20 местни лидери от стопанския сектор относно Възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване чрез ИСУН.  Двудневно обучение за минимум 20 души - местни лидери - ОПРЧР 06.06 и 07.06. 2018 г. Гр. Белослав – заседателна зала на Община Белослав
Организиране на двудневно обучение на 20 местни лидери от нестопанския сектор относно Възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански сектор чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване чрез ИСУН.  Двудневно обучение за минимум 20 души - местни лидери – ПРСР 2014-2020 11.06 и 12.06. 2018 г. Заседателна зала при Общинска администрация  Аврен
Организиране на двудневно обучение на 20 местни лидери от нестопанския сектор относно Възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански сектор чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване чрез ИСУН.  Двудневно обучение за минимум 20 души - местни лидери – ОПИК и ОПРЧР 13.06 и 14.06. 2018 г. Гр. Белослав – заседателна зала на Община Белослав

Допълнително ще бъдат обявени и часовете на планираните обучения. 

ОЧАКВАМЕ ВИ!