Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПО ПРОЕКТ СЪЗДАВАТ НОВИ И ЕФЕКТИВНИ ПРОДУКТИ, ПОСТОЯННИ ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И МАТЕ

20.04.2021

Авренска фирма ще разшири производителната си дейност, чрез закупуване на машини и съоръжения, в резултат на подписан Административен договор, на 14.04.2021 г., с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Местна инициативна група „Аврен - Белослав“.
 
Проектът „Подобряване на производствения капацитет на ЕЛИТ ТРАК ЕООД“ се финансира по процедура BG16RFOP002-2.087 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“, с бенефициент „ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД.
Фирмата, която е със седалище в село Китка, община Аврен, е водеща компания за производство на химически течности за всички превозни средства, с търговска марка „ЕLIT”. Стремежът на ръководителя на компанията е към създаването на нови и ефективни продукти, постоянни инвестиции в технологично оборудване и материална база, непрекъснато подобряване на работната среда.
 
Основната цел на проекта е насочена към повишаване на производствения капацитет на компанията. Поради нарастване на търсенето на предлаганите от дружеството продукти е необходимо закупуването на допълнително съвременно високо производително и ефективно оборудване. В тази връзка, в рамките на проекта ще бъде закупено:
  • Машина за автоматично дозиране, пълнене и завиване на капачки на бутилки;
  • Етикетираща глава със стойка; 
  • Апликаторна система за етикети;
  • Машина за групова опаковка на продукти със стреч-фолио;
  • Стерилизатор-сушилня.
По проекта се предвижда наемането на едно ново лице. Изпълнението му допринася за постигане на устойчиво развитие, като включва дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, като нова съвременна автоматизирана линия за бутилиране и опаковане на продукти, с никакви загуби на материал и оптимално и ефективно използване на консумативи /етикети, опаковъчен полиетилен и др./, така и за ефективно използване на ел. енергия, чрез интегриране на контролери и датчици за автоматизация в новопридобитото технологично оборудване по проекта.
 
Технологията на производство на фирмата е безотпадно, високо ресурсно ефективно и няма директно въздействие върху околната среда, не замърсява водите и почвите. С изпълнението на проектната дейност и внедряване на новото производствено и лабораторно оборудване, ще се затвърди концепцията за ефективно използване на ресурсите и минимизиране на отрицателното въздействие върху околната среда от производствената дейност.
Общият бюджет на проекта е в размер на 183 590,00 лв., от които 90% (165 231,00 лв.) безвъзмездна финансова помощ.