Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Предстоящи информационни дни по ОПИК - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

12.09.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото съобщение, Ви уведомяваме за предстоящото провеждане на информационни дни във връзка с текущ прием в ИСУН за проектни предложения по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", както следва:

- 04.10.2018 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в Гр. Белослав – Заседателна зала при Община Белослав - Информационен ден по обявен прием за набиране на проектни предложение по процедура: BG16RFOP002-1.008 по мярка 19.2/1-1.1-1„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

- 05.10.2018 г. /петък/ от 11:00 часа в с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен - Информационен ден по обявен прием за набиране на проектни предложение по процедура: BG16RFOP002-1.008 по мярка 19.2/1-1.1-1„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

ОЧАКВАМЕ ВИ!
ЕКИПЪТ НА СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"