Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОПИК , С БЕНЕФИЦИЕНТ „ИНХОМ“ ООД

29.06.2020

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“, С БЕНЕФИЦИЕНТ „ИНХОМ“ ООД

Днес, 29.06.2020 г., екипът на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ посети на място производствената база на "Инхом" ООД в гр. Белослав, община Белослав, във връзка с приключване изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, по Процедура BG16RFOP002-2.027 МИГ „Аврен-Белослав“ „Подобряване на производствения капацитет в МСП, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между "Инхом" ООД /Бенефициент/, СНЦ „Местна инициативна група Аврен – Белослав“ и Ръководителя на УО на ОПИК, чрез Стратегия за местно развитие, в изпълнение на Подхода Водено от общностите местно развитие.

->Закупена и въведена в експлоатация е електрическа пещ, която ще допринесе за повишаване на производствения капацитет на фирмата. Тя се захранва от наличната фотоволтаична система на фирмата. По този начин ще се повиши производствения капацитет на "Инхом" ООД без да влияе негативно върху околната среда и без да се повишава консумацията на електроенергия.

->Новата пещ може да работи с рециклирани отпадни суровини и бракувана продукция, като това ще окаже благоприятно влияние както върху околната среда, така и върху климатичните промени. Един от основните материали, които се генерират при разделното събиране на отпадъци от опаковки, е стъклото.

Целите, които се постигнат след придобиването на пещта са:

- внедряване на съвременна технология позволяваща влагане на отпадъци като суровина в ново производство;
- повишаване използването на рециклируеми материали - намаляване използването на суровини - намаляване на отпадъците;
- пряк екологичен ефект върху природните ресурси като въздух, вода, почви, метали и минерали, биоразнообразието.