Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПРОВЕДЕ С ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВОРЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОПИК НА СВОМР МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ

28.08.2018

ЕКИПЪТ НА СНЦ „МИГ АВРЕН БЕЛОСЛАВ“, СЪВМЕСТНО С ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА ПРОВЕДОХА ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В АВРЕН, НАСОЧЕНА КЪМ ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ СТОПАНСКИЯ СЕКТОР ПО ОТВОРЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ НА МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ

На 28.08.2018 г. от 10 ч. в заседателната зала на Община Аврен се проведе Информационна среща, открита от г-жа Живка Костадинова – Заместник кмет на Община Аврен и водена от г-жа Нели Михайлова – Изпълнитлен директор на МИГ и г-жа Николинка Димова – Експерт по прилагане на СВОМР, които представиха пред присъстващата аудиотрия, възможността да развият своя производствен и управленски капацитет, чрез възможността, която им се предоставя на местно ниво, посредством Стратегията „ВОМР“ на Местна инициативна група Аврен – Белослав и по-конкретно отворените приеми в момента в ИСУН за набиране на проектни предложения по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност по процедурите „ BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. 
Участие в информационната среща взеха, също така, Г-жа Виктория Николова – Управител на Областен информационен център – Варна /ОИЦ - Варна/ и нейния екип, които представиха пред присъстващите допълнителна информация по насоките за кандидатстване на ОПИК. Присъстващите се запознаха с услугите, предоставяни от ОИЦ – Варна, като бяха уведомени, че всяко заинтересовано лице, може да получи, както от екипа на МИГ така и от ОИЦ съдействие по отношение на програмите съфинансирани от ЕСИФ, предоставяне на навременна и достоверна информация, относно възможностите за финансиране на проекти по отделните Оперативни програми, предоставяне на експертна информация, предоставяне на добри практики и други.
По време на срещата взеха участие земелски производитли от местността, представители на стопанския сектор и служители от Общинска администрация – Аврен.