Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Проведе с първи информационен ден за отворените процедурите по ОПИК на СВОМР МИГ Аврен - Белослав

27.08.2018

 

ЕКИПЪТ НА СНЦ „МИГ АВРЕН БЕЛОСЛАВ“, СЪВМЕСТНО С ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА ПРОВЕДОХА ПЪРВИЯ, ОТ ПОРЕДИЦА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ, НАСОЧЕН КЪМ ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ СТОПАНСКИЯ СЕКТОР ПО ОТВОРЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ НА МИГ АВРЕН – БЕЛОСЛАВ

.Днес, 27.08.2018 г., в конферентната зала при община Белослав, Екипът на Местна инициативна група „Аврен Белослав“, съвместно с екипа на Областен информационен център – Варна, проведоха първия, от поредицата предстоящи информационни дни, във връзка с текущи приеми в ИСУН за набиране на проектни предложения по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност по процедурите „ BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. 
Присъстващите на информационния ден бяха приветствани от Кмета на Община Белослав – инж. Деян Иванов. Той благодари на всички за участитето в мероприятието и сподели в специалното си обръщение към аудиторията ползите от това да се възползват от възможността да развият своя производствен и управленски капацитет, чрез възможността, която им се предоставя на местно ниво, посредством Стратегията „ВОМР“ на Местна инициативна група Аврен – Белослав. 
Срещата продължи, водена от г-жа Нели Михайлова – Изпълнителен директор на МИГ и г-жа Николинка Димова – Експерт по прилагането на СВОМР, които детайлно представиха насоките за кандидатстване по двете отворени процедури към настоящия момент и индикативната годишна работна програма на МИГ. 
Г-жа Виктория Николова – Управител на ОИЦ – Варна представи пред присъстващите допълнителна информация по насоките за кандидатстване на ОПИК. В допълнение, г-жа Николова, подчерта, че досегашният опит показва, че чрез включването на частния и бизнес сектори се постигат по-висок стандарт и качество на предоставяните публични услуги. 
В заключение, присъстващите се запознаха с услугите, предоставяни от ОИЦ – Варна, като бяха уведомени, че всяко заинтересовано лице, може да получи, както от екипа на МИГ така и от ОИЦ съдействие по отношение на програмите съфинансирани от ЕСИФ, предоставяне на навременна и достоверна информация, относно възможностите за финансиране на проекти по отделните Оперативни програми, предоставяне на експертна информация, предоставяне на добри практики и други.

По време на срещата взеха участие Председателя на УС на МИГ, г-жа Деница Тодорова, представители на Бизнес секторите, в лицето на СОК „Камчия“, „Булмак 2005“ ЕООД, „Новострой Инвест“ АД, ЕТ „Димитър Михайлов“ и др., както и служители на Общинска администрация - Белослав.

Следващото информационно събитие ще се проведе на 28.08.2018 г. от 10.00 ч. в заседателна зала при Общинска администрация - Аврен.
Tags: СНЦ "МИГ Аврен - Белослав" 
Областен информационен център - Варна https://www.facebook.com/groups/257231861054271/