Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПРОВЕДОХА СЕ ДВА ПОРЕДНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В ОБЩИНИТЕ БЕЛОСЛАВ И АВРЕН.

05.10.2018

В началото на месеца се проведоха два поредни информационни дни в общините Белослав и Аврен по обявен прием в ИСУН, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура: BG16RFOP002-1.008 по мярка 19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. Екипът на Местна инициатвна група „Аврен-Белослав“. 
Срещата бе водена от г-жа Нели Михайлова – Изпълнителен директор на МИГ и г-жа Николинка Димова – Експерт по прилагане на СВОМР, които детайлно представиха насоките за кандидатстване по отворената процедура към настоящия момент. В хода на проведенета дискусия, участниците получиха изчерпателни отговори на своите въпроси. На информационната среща присъстваха представители на местния бизнес в Белослав и местни земеделски производители.