Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Проведоха се информационни дни по процедури по мерки 19.2/4.1 и 19.2/7.2

01.11.2018

На 29.10.18 г. и 30.10.18 г. се проведоха два поредни информационни дни с потенциални кандидати в общините Белослав и Аврен по обявен прием в ИСУН, по Оперативна програма „Развитие на селските райони“. По процедури: BG06RDNP001-19.103 по мярка 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и BG06RDNP001-19.052 по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Срещите бяха водени от г-жа Нели Михайлова – Изпълнителен дитектор на МИГ.  Г-жа Николинка Димова – Експерт по прилагане на СВОМР, детайлно прадстави насоките за кандидатстване по горепосочените процедури. В хода на проведената дискусия, участниците получиха изчерпателни отговори на своите въпроси. На информационните срещи присъстваха представители на общини, читалища и НПО, както и  земеделски производители, регистрирани на територията на МИГ-а.