Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Провеждане на информационни дни по обявена процедура за подбор на проектни предложения - Мярка 19.2/

17.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящето съобщение, имаме удоволствието да Ви уведомим за планираните информационни дни във връзка с обявена процедура за кандидатстване BG06RDNP001-19.412 МИГ Аврен - Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“ по дати и място на провеждане, както следва:

- Информационен ден по обявен прием за набиране на проектни предложение по процедура: BG06RDNP001-19.412 МИГ Аврен - Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“.

Дата: 06.07.2020 г.
Място на провеждане: гр. Белослав – заседателна зала при Община Белослав;
Начален час: 10:00 часа

Информационен ден по обявен прием за набиране на проектни предложение по процедура: BG06RDNP001-19.412 МИГ Аврен - Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“.

Дата: 07.07.2020 г.
Място на провеждане: с. Аврен – НЧ „П.Р.Славейков – 1901“
Начален час: 10:00 часа

Екипът на СНЦ "Местна инициативна група Аврен - Белослав"