Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Провеждане на обучения за управление и отчитане на проекти

13.08.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:
 
Уважаеми госпожи и господа,
 
С настоящето съобщение, имаме удоволствието да Ви уведомим за планираните обучения за управление и отчитане на проекти по мерките от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“ финансирани чрез ОПИК и ОПРЧР,  по дати и място на провеждане, както следва:
 
Планирано събитие Дата Място
Управление и отчитане на проекти, финансирани, чрез ОПИК 17.08.2020 г.
11:00 часа
гр. Белослав – заседателна зала при Община Белослав
Управление и отчитане на проекти, финансирани, чрез ОПИК 18.08.2020 г.
11:00 часа
с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен
Управление и отчитане на проекти, финансирани, чрез ОПРЧР 19.08.2020 г.
11:00 часа
гр. Белослав – заседателна зала при Община Белослав
Управление и отчитане на проекти, финансирани, чрез ОПРЧР 20.08.2020 г.
11:00 часа
с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен
 
Екипът на СНЦ "Местна инициативна група Аврен - Белослав"