Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

14.12.2017