Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.008 МИГ Аврен-Белослав - „Подкрепа за внедряване на ин

07.09.2018

Днес, 07.09.2018 година МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентоспосбност 2014-2020" в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-1.008 МИГ Аврен-Белослав - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Условията за кандидатстване можете да изтеглите от тук:

Обява
Условия за кандидатстване
Документи към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
 
както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/12a2dbc7-61d9-49c8-81b1-7b16eb32efca
 
Краен срок за подаване на проектни предложения:14.11.2018 г. 17:00 ч.