Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капац

07.08.2018

Днес, 07.08.2018 година МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентоспосбност 2014-2020" в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Условията за кандидатстване можете да изтеглите от тук:
Обява
Условия за кандидатстване
Документи към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение

както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f60e12a4-fd76-4179-b21c-a646aa2ce3e9 

Краен срок за подаване на проектни предложения:10.10.2018 г. 17:00 ч.