Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.103 по мярка 19.2/4.1

01.10.2018

Днес 01.10.2018 г. СДРУЖЕНИЕ “МИГ-АВРЕН-БЕЛОСЛАВ” обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.103 по мярка 19.2/4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства” към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Условията за кандидатстване и приложенията към тях може да намерите на сайта на СДРУЖЕНИЕ “МИГ-АВРЕН-БЕЛОСЛАВ”  и в системата ИСУН.
Краен срок за подаване на проектни предложения:
14.12.2018 г. 17:00 ч.