Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Публично обсъждане на мярка 19.2/7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, ту

23.04.2020

СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ представя за обсъждане Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2/7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от  Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Аврен-Белослав.
 
1. Проект на обява
2. Условия за  кандидатстване
3. Документи към Условия за кандидатстване
4. Условия за изпълнение
5. Докумнети към условия за изпълнение

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 03.05.2020 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.
 
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Условия за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.