Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Публично обсъждане на 19.2/2-2.2.3-4 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

15.09.2020

СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ представя за обсъждане Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2/2-2.2.3-4 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ от  Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Аврен-Белослав.
 
1. Проект на Обява
2. Проект на Условията за кндидатстване
3. Проект на Приложения към Условията за кандидатстване
4. Проект на Условия за изпълнение и приложения към тях

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 24.09.2020 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.
 
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Условия за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.