Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

29.02.2016

На 29.02.2016г. в Народно Читалище „Зора - 1 - 1937“, с. Бенковски, община Аврен, Област Варна, от 14:00 часа се проведе първата информационен конференция на тема „Учредяване на МИГ Аврен – Белослав и възможности за финансиране на многофондовата стратегия 2014 – 2020г.“  по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз.

На конференцията присъстваха представители на всички заинтересовани страни. Представени бяха възможностите за изграждане на партньорство при създаването на МИГ Аврен – Белослав, подготовката за изготвяне на Стратегията, финансирана по повече от един фонд по подхода ВОМР. За да се оползотвори оптимално потенциала на територията, на присъстващите бе пояснено, че е необходимо чрез попълване на анкетните карти те да изразят техните идеи и намерения, които ще спомогнат за процеса на стратегическо планиране и бъдещото прилагане на стратегията.

На всички участници бяха раздадени информационни материали.