Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА СВЪРЗАНА С КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯТА

22.03.2016

На 22.03.2016 г. в Народно Читалище „Христо Смирненски - 1926“, с. Здравец, община Аврен, Област Варна се проведе първата работна среща свързана с консултиране за подготовка
на Стратегията, в изпълнение на Проект за учредяване на Местна инициативна група „Аврен - Белослав” по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50-181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Община Аврен е водещ партньор на създаденото Местно партньорство за целите на прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), което включва представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор, с териториален обхват административните граници на двете съседни общини – Аврен и Белослав.
Присъстващите на работната среща  бяха приветствани от Кмета на Община Аврен  – Емануил Манолов. Той благодари на всички за участитето в мероприятието и сподели  в специалното си обръщение към аудиторията ползите от това Община Аврен, съвместно с Община Белослав и представителли на НПО сектора и бизнеса  да развиват техническата, културна, туристическа и социална инфраструктура на територията на двете общини чрез създаването на Местна иницативна група, в резултат на успешното реализиране на настоящия проект.
Срещата продължи водена от г-жа Пламена Стефанова – Директор Дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“ при Община Аврен, която представи пред аудиторията етапите на подготовка на стратегията по проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Присъстващите представители бяха уведомени че с Решение 86 от 15.03.2016г. на Варненски окръжен съд е вписано в регистъра за юредически лица с нестопанска цел новоучреденото сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“, със седалище и адрес на управление: село Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Тодор Ноев“ №8, ел. поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.